วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผู้บริหารโรงเรียนกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

                         ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสำคัญในการเป็นผู้นำในด้านต่่างๆ โดยเฉพาะด้านวิชาการจะเห็นว่าการนำหลักสูตรไปใช้ได้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารเป็นตัวจักรสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เพราะเป็นผู้ที่กระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนและที่สำคัญคือครูได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดทำและใช้สื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน ตลอดจนวัดประเมินผลตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามความต้องการ หากผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรให้จัดการเรียนรู้ดังที่กล่าว พร้อมกับร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียนจะทำให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ประสบความสำเร็จส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กประถมศึกษา

                               ในศตวรรษที่ 21 นี้การให้เด็กในระดับประถมศึกษามีทักษะชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและในอนาคตที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ ครูเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีทักษะดังกล่าว เช่น การรู้จักตนเอง ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความสามารถในการปรับตัว มองตนเองและผู้อื่นในแง่บวก จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร มีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น ทักษะชีวิตนี้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาให้เกิดกับเด็กได้โดยการบูรณาการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ มีการนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันทั้งอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียน จนกระทั่งเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ สิ่งที่กล่าวครูผู้สอนจำเป็นต้องเตรียมวางแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม ฯลฯ ให้เด็กได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน สุดท้่ายจะต้องวัดประเมินผลจากการที่ให้เด็กได้ปฏิบัติจริงๆ